Mål: M 4806-20

Avgörande

Enskild sakägare har inte rätt att överklaga miljöprövningsdelegations beslut att inte återkalla tillstånd eller ompröva villkor för en verksamhet som bedrivs enligt ett lagakraftvunnet tillstånd, när ärendet inte har initierats hos miljöprövningsdelegationen av tillsynsmyndigheten med anledning av enskilds klagomål (24 kap. 11 § miljöbalken). Eftersom ärendet i detta fall inletts av enskilda sakägare direkt hos miljöprövningsdelegationen har MÖD fastställt MMD:s beslut att avvisa de enskildas överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut.