Mål: M P 1523--1524-19

Avgörande

Anmälan om miljöfarlig verksamhet och bygglov för upplag. MÖD har bedömt att den anmälda verksamheten, innefattande bl.a. återvinningsverksamhet, inte kan tillåtas på den aktuella platsen, eftersom det finns en risk för att föroreningar från det avfall som ska hanteras kan komma att nå en grundvattenförekomst. Utredningen avseende transporternas påverkan på närliggande fastigheter har vidare inte ansetts tillräcklig.