Mål: M 1662-20

Avgörande

Buller från vägtrafik. MÖD har, till skillnad från MMD, funnit att infrastrukturpropositionens riktvärde för befintlig miljö, 65 dB(A), fortfarande ska tillämpas och att det även gäller för kommunala vägar. MÖD har vidare ansett att den ombyggnad som skett, vilken möjliggjort passerande busstrafik i central stadsmiljö, inte inneburit en sådan väsentlig ombyggnad som avses i propositionen.