Mål: P 8759-20

Avgörande

Positivt förhandsbesked hade lämnats för byggnation av radhuslängor. Utförandet stred på en rad punkter mot en äldre byggplan men beskedet hade vunnit laga kraft. MÖD
ansåg vid bygglovsprövning att dessa planavvikelser hade prövats med bindande verkan genom förhandsbeskedet. Till detta kom takterasser som inte prövats men vilka MÖD fann inte medförde betydande olägenhet. Däremot ansåg domstolen att ett bullerplank mot järnväg, som inte heller prövats i förhandsbeskedet och som utgjorde en planavvikelse, måste utredas ytterligare. Bygglov fastställdes med undantag för bullerplanket.