Mål: M 4906-20

Avgörande

Tillstånd för enskilt avlopp. MÖD ansåg att det inte bör krävas att för anläggningen gällande reduktionskrav för fosfor (minst 70 procent) uppnås i varje enskilt stickprov men att det bör krävas att det uppnås som ett medelvärde under en testperiod. MÖD ansåg vidare att även kraftigt avvikande provresultat ska räknas med om det inte finns någon uppenbar orsak till att provresultaten skulle vara felaktiga. MÖD ansåg att sökanden inte hade styrkt att den tillståndssökta avloppsanläggningen uppfyller reduktionskravet, varför anläggningen inte tilläts.