Mål: M. 3547-20

Avgörande

MÖD har bedömt att en från artskyddsförordningen sökt dispens avseende knärot skulle försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om dispens har därför fastställts.