Mål: P 10512-19, P 10512-19

Avgörande

En nämnd har, med hänvisning till detaljplanekravet, lämnat negativt förhandsbesked för bebyggelse av ett enbostadshus. MÖD har bedömt att det, beroende på omständigheterna, kan vara oförenligt med proportionalitetsprincipen att upprätthålla detaljplanekravet i mer än 30 år och att det i detta fall inte varit proportionerligt att alltjämt hävda det kravet. På grund härav och då nämnden inte gjort någon fristående och sammantagen bedömning enligt 2 kap. PBL har nämndens beslut undanröjts och målet återförvisats dit för fortsatt handläggning. - En ledamot var skiljaktig och ansåg att nämnden haft rätt att upprätthålla detaljplanekravet. MÖD har tillåtit överklagande till HD då det är av vikt för rättstillämpningen att frågan om detaljplanekravets förenlighet med proportionalitetsprincipen blir ytterligare belyst.