Mål: M 5364-20

Avgörande

MÖD har bedömt att den säkerhetsrapport med kompletteringar som getts in i ett ansökningsmål har kunnat godtas som underlag för tillståndsprövningen (se 22 kap. 1 § 6 miljöbalken och 9 § förordningen [2015:236] om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Sevesoförordningen, samt bilaga 3 till förordningen). Länsstyrelsens överklagande av MMD:s tillståndsdom har därför avslagits.