Mål: P 1867-20

Avgörande

En ansökan om bygglov för tillbyggnad som innebar ett överskridande av detaljplanens bestämmelser om högsta tillåtna byggnadshöjd kunde, vid en sådan samlad bedömning som ska göras enligt 9 kap. 31 d § PBL, tillsammans med tidigare medgiven avvikelse inte anses som liten eller förenlig med detaljplanens syfte.