Mål: M 8867-20

Avgörande

MÖD har i ett mål om tillstånd till schaktmassedeponi m.m. inom tillrinningsområdet för en grundvattenförekomst konstaterat att utredningen inte är tillräcklig för att värdera riskerna med verksamheten och för att konstatera att miljöbalkens krav på lämplig lokalisering är uppfyllt. MÖD har därför avslagit ansökan.