Mål: P 225-21

Avgörande

Sedan resning beviljats av ett beslut om vitesföreläggande har MÖD bedömt att det inte finnas förutsättningar att döma ut vite med föreläggandet som grund då det inte längre finns något lagakraftvunnet vitesföreläggande. Ansökan om utdömande av vite har därför avslagits. Någon möjlighet för klaganden att få ersättning för sina rättegångskostnader har inte bedömts finnas.