Mål: M 7756-20

Avgörande

Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift för att utföra markarbeten i syfte att anlägga bergvärme inom yttre vattenskyddsområde. MÖD har ansett att det som sökanden anfört inte utgör särskilda skäl och att ansökta markarbeten inte är förenliga med förbudets syfte. Ett avslag av dispensansökan är inte heller oproportionerligt vid en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § MB. MÖD har med ändring av MMD:s dom fastställt länsstyrelsens beslut.