Mål: P 14794-20

Avgörande

MÖD upphävde nämndens beslut och avslog en ansökan om bygglov för ett s.k. LSS-boende. Enligt gällande plan (från 1981) ska den del av fastigheten som får bebyggas användas för allmänt ändamål, vilket i planbestämmelse m.m. preciserats till barnstuga. MÖD ansåg att sökt bygglov strider mot planen och att avvikelsen inte är förenlig med planens syfte.