Mål: M 9079-20

Avgörande

Fråga om ett biotopskyddsområde ska avgränsas så att sidoområdet till en ledningsgata, där träd som är farliga för ledningens säkerhet kan behöva fällas, ska ingå i biotopskyddsområdet. MÖD har, med hänsyn till de höga naturvärdena i området och till att förhållandena på platsen är sådana att relativt få träd kan bli farliga för ledningen, bedömt att frågan om farliga träd kan hanteras inom ramen för en framtida dispensprövning. Sidoområdena kan därför ingå i biotopskyddsområdet.