Mål: P 11249-20

Avgörande

Klagorätt vid beslut om start- och slutbesked: En anmälningspliktig tillbyggnad har med hänsyn till dess placering ansetts kunna innebära en olägenhet för ägarna till en direkt anslutande fastighet. MÖD har därför funnit att de är berörda av beslutet om startbesked på ett sådant sätt att deras civila rättigheter påverkas av beslutet och att de med stöd av artikel 6.1 i Europakonventionen och med åsidosättande av 13 kap. 15 § PBL har rätt att klaga på beslutet. Med hänsyn till start- och slutbeskedens nära anknytning till varandra har fastighetsägarna i detta fall även ansetts ha rätt att klaga på slutbeskedet.