Mål: P 2871-21

Avgörande

En byggnadsnämnd beviljade bygglov för ändrad användning från kontor till skola såsom förenligt med detaljplanen trots att ansökan innefattade ett uppförande av bullerplank på punktprickad mark. Då bullerplanket ansetts vara en förutsättning för att använda byggnaden som skola har MÖD undanröjt nämndens beslut och återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning. Även fråga om innebörden av uttrycket ”ändrad stadsplan”.