Mål: M 8994-20

Avgörande

Slutligt villkor för utsläpp av dioxiner till luft från metallsmältverk. MÖD har mot bakgrund av uppgifter om historiska utsläppsnivåer och de reningsåtgärder som genomförts bedömt att ett visst begränsningsvärde ger en tillräcklig marginal för normala variationer och störningar i verksamhetens processer. Det av MMD beslutade begränsningsvärdet har därför sänkts. MÖD har också bedömt att två processenheter inte kan omfattas av utsläppsvillkoret. MÖD har vidare avslagit yrkande om kontinuerlig långtidsprovtagning. Även om det kan finnas flera fördelar med en sådan provtagningsmetod bedömer MÖD att det inte är ändamålsenligt att införa ett sådant krav för den aktuella typen av verksamhet.