Mål: M 1561-21

MÖD 2022:07

Vägledande avgörande

MÖD har bedömt att ett föreläggande som anger att adressaten senast vid en viss tidpunkt ska ha vidtagit de åtgärder som behövs för att radonhalten inte ska överskrida riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter i en viss lägenhet i ett flerbostadshus varit tillräckligt precist utformat för att ligga till grund för utdömande av vite (jfr HFD 2020 ref. 28)