Mål: F 1365-21

Avgörande

Ersättning för ledningsrättsupplåtelse gällande befintliga fjärrvärmeledningar. Ledningsrätten har, med hänsyn till att den tidigare nyttjanderätten, till skillnad från ledningsrätten, går att säga upp, ansetts medföra en ökad belastning på fastigheten. Intrånget som ledningsrätten medför har dock ansetts så pass begränsat att en skillnad i marknadsvärdet före och efter intrånget inte kan fastställas. Ersättningen har därför bestämts skönsmässigt (NJA 2007 s. 695) och med beaktande av vad bolaget vitsordat. De allmänna avtalsvillkoren mellan parterna har inte ansetts inrymma ett medgivande till avsteg från rätten till ersättning (14 § ledningsrättslagen).