Mål: M 11362-20

Avgörande

MÖD har bedömt att den utredning som bolaget lagt fram till stöd för en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för en bergtäkt har varit bristfällig i flera grundläggande frågor – bl.a. avseende behovet av täkten och i fråga om buller – och att dessa brister sammantagna innebär att verksamheten inte ska tillåtas.