Mål: M 2951-21

Avgörande

Utdömande av vite. Det förhållandet att ett beslut vid vite som förordnats att gälla omedelbart inte har fått laga kraft har inte ansetts hindra att vitet döms ut. Eftersom klaganden ansetts ha efterkommit föreläggandet har dock ansökan om utdömande av vite avslagits.