Mål: F 8679-21

Avgörande

Förrättningskostnad i ärende om avregistrering av servitut. MÖD har bedömt att en prövning av den totala förrättningskostnadens skälighet kan ske efter slutfakturering, oavsett om en delfaktura har överklagats eller inte och om dennas skälighet har prövats i ett tidigare skede. MÖD har bedömt den totala förrättningskostnaden som skälig med hänsyn till ärendets karaktär och omfattning.