Mål: P 12198-21

Avgörande

Förhandsbesked för nybyggnation av stall och förråd. MÖD har instämt i underinstansernas bedömning att den mark som ska ianspråktas inte utgör brukningsvärd jordbruksmark och att förekomsten av bl.a. stall och hästar inte heller utgör en betydande olägenhet för grannarna.