Mål: M 7188-21

Avgörande

MÖD har avslagit en ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad och ändrad användning av sjöbod till fritidsboende. Enligt ett tidigare beslut fick sjöboden endast ianspråkta den mark byggnaden upptog som tomtplats. Tillbyggnaden av ett toalettutrymme för att underlätta fritidsboende har ansetts få en privatiserande effekt utanför hemfridszonen.