Mål: M 6161-21

Avgörande

Frågan i målet är om den tillståndsplikt som gäller för att deponera muddermassor, vilken framgår av 29 kap. 18 § miljöprövningsförordningen (2013:251), också ska omfatta rensningsmassor. MÖD bedömer att rensningsmassor inte omfattas av bestämmelsen och upphäver därför länsstyrelsens beslut att förelägga bolaget att ansöka om tillstånd.