Mål: P 10706-21

Avgörande

MÖD har upphävt ett beslut om att anta en detaljplan eftersom det inte kan uteslutas att den rödlistade arten mindre hackspett finns inom planområdet och att varken förekomsten av arten inom området eller vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan få för arten har utretts tillräckligt.