Mål: P 14379-21

MÖD 2022:30

Vägledande avgörande

Bygglov för bullerplank inom område som enligt detaljplan utgör parkmark. MÖD har bedömt att uppförandet av bullerplanken är förenligt med detaljplanens syfte att möjliggöra bostadsbyggande. MÖD har också bedömt att åtgärden tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och att det därför finns förutsättningar att tillämpa 9 kap. 31 c § 1 PBL. Eftersom det inte finns andra hinder för bygglov och att åtgärden i övrigt bedöms som lämplig har nämndens beslut att ge bygglov fastställts.