Mål: P 14196-21

Avgörande

MÖD har bedömt att en detaljplan som syftar till att utveckla ett stadsdelscentrum med bl.a. flerbostadshus uppfyller anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL, och att skuggningen och insynen från bebyggelsen inte innebär en betydande olägenhet för de närboende.