Mål: P 14547-21

Avgörande

MÖD har funnit att ansökan om bygglov ska prövas utifrån den i ansökan angivna åtgärden och användningen (jfr NJA 2021 s. 187). Utifrån det underlag som sökanden gett in till byggnadsnämnden har MÖD bedömt att den åtgärd som ansökan avser är att betrakta som ett enbostadshus och därmed är förenlig med detaljplanen. MÖD har vidare funnit att utkragande byggnadsdelar på den sökta åtgärdens fasader är att bedöma som balkonger, vilka utifrån mått och placering inte är sådana att de påverkar byggnadsarean.