Mål: M 4425-22

MÖD 2023:1 II

Vägledande avgörande

Strandskyddsdispens för en gäststuga på en arrendetomt med ett befintligt bostadshus. I samband med dispensgivning 2004 har angetts att hela arrendetomten får tas i anspråk som tomtplats. Den nu sökta åtgärden ligger enligt MÖD inte inom den befintliga huvudbyggnadens hemfridszon, men däremot inom den tomtplats som bestämts för densamma. Gäststugan är att bedöma som en kompletterande åtgärd till huvudbyggnaden och får uppföras inom den tidigare bestämda tomtplatsen under förutsättning att gäststugan inte medför en privatiserande effekt utanför tomtplatsen. MÖD har, i likhet med MMD, funnit att gäststugan, med hänsyn till dess placering och utformning, skulle få en privatiserande effekt mot vattenområdet utanför tomtplatsen, varför den sökta åtgärden inte kunnat godtas.