Mål: F 14661-20

Avgörande

Lantmäteriförrättning angående upplåtelse av rätt till väg. MÖD har bedömt att förekomst av vattensalamander på en fastighet inte aktualiserar förbuden i artskyddsförordningen i anläggningsförrättningen. Vattensamlingarna utgör inte sådana permanenta småvatten som kan fungera som fortplantningsområden eller viloplatser för vattensalamandern. Skyddsåtgärder kan aktualiseras i samband med anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för anläggningsåtgärder.