Mål: P 14876-21, P 14878-21

Avgörande

Tolkning av planbestämmelse i stadsplan från 1934. En bestämmelse i planen om högsta byggnadshöjd hade gjorts beroende av om en byggnad skulle placeras ”vid gata”. MÖD har tolkat bestämmelsen som att endast placering i gatulinjen avses. Den aktuella byggnaden, som skulle placeras en bit in på tomten, har därför ansetts planenlig i fråga om byggnadshöjd. Även fråga om anpassningskravet inom detaljplanelagt område.