Mål: P 1666-22

Avgörande

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ridbana. MÖD har, i likhet med MMD, ansett att 3 kap. 4 § MB utgjorde hinder för att ta i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för att uppföra ett enbostadshus och anlägga en ridbana. Enbostadshuset kunde inte anses vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen i närheten i form av ett stall. Det saknades därför förutsättningar att ge positivt förhandsbesked för åtgärderna.