Mål: P 1185-19

Avgörande

Bygglov. Om ett till en befintlig byggnad planerat burspråk, som är 25 cm djupt och gående från golv till tak, konstaterade MÖD att det inte ger ett visuellt intryck av att vara en tillbyggnad, att åtgärden innebär en ökning av byggnadens volym men att ökningen får anses vara försumbar och att byggnadens användbara utrymme inte kan anses bli nämnvärt större. MÖD ansåg därför att det inte var fråga om tillbyggnad.