Mål: P 12528-21

Avgörande

Fråga om förutsättningar att vägra slutbesked med hänsyn till att startbesked meddelats för åtgärden. MÖD har bedömt att nämnden haft skäl att vägra slutbesked med hänsyn till att sökanden inte uppfyllt de brandskyddskrav som följt av meddelat startbesked och att det även funnits skäl för ingripande enligt 11 kap. PBL eftersom de tekniska kraven avseende brandskydd inte var uppfyllda. Även fråga om startbeskedets negativa rättskraft. MÖD har tillåtit överklagande till HD då det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas där.