Mål: M 15245-21

Avgörande

Tillståndsansökan för en anläggning för avfallshantering i ett detaljplanelagt område inom vilket verksamhet inte får vara störande eller farlig för omgivningen. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt lokaliseringen nära bostadsbebyggelse riskerar att skapa olägenheter i form av buller samt påverkan på hälsa vid en brand. Bolagets utredning ansågs inte tillräcklig för att bedöma att alternativa lokaliseringar inte var möjliga eller lämpliga.