Mål: P 11574-21

Avgörande

Bygglov för ändrad användning av källarvåningen i ett flerbostadshus. MÖD har bedömt att ändringar i form av större fönster i källarvåningen i syfte att använda utrymmet för bostäder skulle strida mot kravet på varsamhet i 8 kap. 17 § PBL eftersom det påverkar byggnadens tidstypiska karaktärsdrag negativt. MÖD har därför fastställt nämndens beslut att inte ge bygglov.