Mål: P 8222-22

Avgörande

Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till tvåbostadshus. MÖD har ansett att prövningen av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns utformning inte behöver ske i ett sammanhang. Nämnden hade därför inte fog för att avslå bygglovsansökan med hänvisning till detaljplanekravet i 4 kap. 2 § PBL och ärendet har återförvisats dit för fortsatt behandling.