Mål: F 1529-23

Avgörande

MÖD har funnit att länsstyrelsen har saknat rätt enligt 15 kap. 8 § fastighetsbildningslagen att klaga på ett fastighetsbildningsbeslut eftersom aktuella fastigheter varit belägna inom detaljplanelagt område och planlagda för andra ändamål än jordbruk.