Mål: P 12853-21

Avgörande

MMD har upphävt en detaljplan som syftar till att möjliggöra uppförandet av ett antal flerbostadshus i närheten av en järnvägsanläggning för kollektivtrafik. MÖD har bedömt att utredningen med avseende på buller är tillräcklig och att det är visat att de föreslagna bostäderna kan utformas så att planbestämmelsernas krav på buller kan innehållas. Eftersom det inte heller i övrigt finns skäl att upphäva planen, har MÖD fastställt kommunens beslut att anta detaljplanen.