Mål: M 2066-22

Avgörande

Va-fordran. Huvudmannen för en allmän va-anläggning har mot ett inlösenbelopp tagit över en befintlig vattenanläggning från en samfällighetsförening, varpå vattenanläggningen införlivats i den allmänna va-anläggningen. Huvudmannen har sedan debiterat en fastighetsägare som tidigare fått sin vattenförsörjning från den införlivade anläggningen full anläggningsavgift enligt gällande va-taxa. Fastighetsägaren har invänt att debiteringen strider mot kravet på att kostnaderna ska fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist samt att huvudmannens kostnader för vattenförsörjningen för hans fastighets del varit i beaktansvärd omfattning lägre än kostnaderna för övriga fastigheter i verksamhetsområdet (31 § LAV). MÖD har ansett att fastighetsägaren måste visa att det förelegat sådana särförhållanden som motiverar ett lägre avgiftsuttag än normaltaxan. Då fastighetsägaren inte bedömts ha gjort detta har MÖD, med ändring av MMD:s dom, förpliktat fastighetsägaren att betala hela det belopp som huvudmannen debiterat.