Mål: P 2141-22

Avgörande

Fråga om tolkning av en bestämmelse om öppet eller kopplat byggnadssätt i en stadsplan från 1919.
MÖD har ansett att det inte finns stöd för att tolka planbestämmelsen som att som att endast en- eller tvåbostadshus får uppföras på fastigheten. Ansökan om bygglov som avsåg ett hus med åtta bostäder har därmed ansetts planenlig avseende byggnadssätt.
Målet har återförvisats till nämnden för prövning av övriga förutsättningar för bygglov. Bedömningen i detta mål skiljer sig från den som MÖD har gjort i ett tidigare avgörande avseende en annan fastighet inom samma stadsplan