Mål: P 4197-22

Avgörande

Byggsanktionsavgift hade tagits ut för sprängnings- och schaktningsarbeten på en fastighet utanför planlagt område innan startbesked hade meddelats. MÖD har bedömt att det inte är klarlagt att arbetena avsett moment som kräver startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL och upphävt beslutet.