Mål: P 13722-22

Avgörande

En tillbyggnad av ett befintligt garage, placerat i tomtgräns längs med grannfastighetens garage, har av MÖD inte bedömts utgöra sådant intrång i grannens rätt som innebär betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening för denne (se NJA 2021 s. 1187). Nämndens beslut om bygglov för tillbyggnaden står därmed fast.