Mål: P 11744-22

Avgörande

Frågan i målet gäller förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus på en fastighet som saknar tillfartsväg. Ägarna till grannfastigheten motsatte sig att tillfartsvägen drogs över deras fastighet. Trots detta bedömer MÖD att det finns möjlighet att lösa vägfrågan och att de grundläggande förutsättningarna för byggnation på platsen är översiktligt kartlagda. MÖD fastställer därför nämndens beslut att meddela positivt förhandsbesked.