Mål: F 3490-22

Avgörande

Fastighetsreglering avseende överföring av andelar i samfällt fiske. Lantmäterimyndigheten har inte hållit sammanträde i ett ärende trots att det varit tvistigt och det även i övrigt saknats förutsättningar att ta ställning till ansökan utan att hålla sammanträde med sakägarna. MÖD har därför återförvisat målet till lantmäterimyndigheten.