Mål: M 6643-22

Avgörande

Anmälan om avverkning. MÖD har bedömt att en anmäld avverkning av ett skogsområde där en lokal population av knärot finns kan komma att påverka artens bevarandestatus i området och att förbudet i 8 § artskyddsförordningen därmed aktualiseras. Vid bedömningen av om åtgärden innebar en risk för påverkan på knärotens bevarandestatus i området har domstolen bl.a. beaktat faktorer som är specifika för arten samt förhållanden i det aktuella området. Skogsstyrelsens beslut att, med stöd av 12:6 MB, förbjuda viss avverkning har därför fastställts.