Mål: M 4324-21

Avgörande

MÖD har ansett att det inte finns utrymme att neka tillstånd till utrivning av damm med hänvisning till påverkan på kulturmiljön enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, men att kulturmiljön ska beaktas vid bedömningen av vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ska föreskrivas.