Mål: P 7391-22

Avgörande

Tillbyggnad av ett befintligt enbostadshus, sammanbyggt med ett garage. MÖD har, med utgångspunkt i att enbostadshuset och garaget ska ses som en huvudbyggnad, funnit att detaljplanens högsta tillåtna byggnadsarea skulle överskridas i sådan utsträckning att avvikelsen inte kan bedömas som liten enligt 9 kap 31 b § PBL. Utredningen har inte gett stöd för att det meddelats dispenser i samband med utbyggnaden av området av sådan omfattning att det förekommit systematisk dispensgivning.