Mål: P 8298-22

Avgörande

Bygglov för ett torn för telekommunikation med två tillhörande teknikbodar avsett att placeras på mark som enligt detaljplanens användningsbestämmelse utgör allmän plats, naturområde. MÖD har funnit att kommunen har haft beaktansvärda och legitima skäl för att inte ge bygglov.